Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Zasady i kategorie

Zasady Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki

1. Kandydatem do rankingu „pereł polskiej gospodarki” może być przedsiębiorstwo z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ranking dotyczy wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa w dwóch ubiegłych latach.

2. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się przedsiębiorstwa do procedury kwalifikacyjnej w kategorii „Perły Wielkie” jest osiągnięcie w roku rozrachunkowym przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości co najmniej 1 000 000 000,00 zł (jeden miliard złotych).

3. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się przedsiębiorstwa do procedury kwalifikacyjnej w kategorii „Perły Duże” jest osiągnięcie w roku rozrachunkowym przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości co najmniej 100 000 000,00 zł (sto milionów złotych).

4. Zgłoszone i zakwalifikowane do rankingu przedsiębiorstwa, oprócz klasyfikacji w kategoriach „Perły Wielkie” oraz „Perły Duże”, zostaną również sklasyfikowane w podziale na sektory gospodarowania. Konieczność podziału na sektory wynika ze zróżnicowania warunków gospodarowania w ramach sektorów i w konsekwencji obiektywnej dyskryminacji osiąganej efektywności przedsiębiorstw. Podział na sektory jest autorski i umowny. Przyporządkowanie przedsiębiorstwa do sektora odbywa się na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), zgodnie z zasadą deklarowania przez przedsiębiorstwo rodzaju tzw. przeważającej działalności. PKD 2007 oferuje podział na 21 sekcji (oznaczenia literowe od A do U) i 88 działów (oznaczenia dwucyfrowe od 01 do 99). Proponuje się wyróżnienie następujących sektorów:

  • sektor rolniczo-żywnościowy (działy 01-03, 10-11),
  • sektor surowcowo-przemysłowy (działy 05-09, 19-20, 24-25, 27-28, 30, 33, 35-39, 42, 49-50, 52),
  • sektor konsumpcyjno-przemysłowy (działy 12-18, 21-23, 26, 29, 31-32, 58-63),
  • sektor finansowy (działy 64-66, 70),
  • sektor usług (działy 41, 43, 45-47, 51, 53, 55-56, 68-69, 71-75, 77-82, 84-88, 90-96).

5. Procedura klasyfikacji przedsiębiorstw jest oparta o analizę wartości wskaźników charakteryzujących kondycję finansową przedsiębiorstwa w czterech aspektach: płynności finansowej, sprawności działania, rentowności oraz zadłużenia. Dobór wskaźników pozwala na analizę bieżącej sytuacji firmy (analiza statyczna), ocenę jej zdolności rozwojowych w najbliższym okresie (analiza dynamiczna) oraz analizę wykorzystania dostępnych zasobów. Ocena każdego z aspektów działalności przedsiębiorstwa jest wielowskaźnikowa. Efektem procedury oceny są wskaźniki agregatowe pierwszego stopnia, oceniające wymienione aspekty działalności przedsiębiorstwa. Wskaźniki agregatowe pierwszego stopnia są podstawą do obliczenia wskaźnika końcowego.

6. Proces oceny przedsiębiorstw prowadzi do otrzymania ratingu przedsiębiorstw oraz rankingu przedsiębiorstw. Rating, czyli grupowanie przedsiębiorstw w zależności od jakości gospodarowania odbywa się na podstawie przyjętych progowych wartości każdego ze wskaźników agregatowych pierwszego stopnia. W wyniku ratingu każde przedsiębiorstwo jest przyporządkowane do jednej z 4 klas: mistrzowskiej, profesjonalnej, standardowej i obiecującej. Przykładowo, przekroczenie najwyższego progu wartości wskaźnika agregatowego pierwszego stopnia oceny rentowności powoduje zakwalifikowanie przedsiębiorstwa do najwyższej klasy ratingowej ze względu na rentowność gospodarowania. Ranking przedsiębiorstw jest uporządkowaniem grupy przedsiębiorstw na podstawie wartości wskaźnika końcowego. W wyniku tego postępowania, wykonywanego dla wszystkich sektorów i wszystkich klas ratingowych,  każde przedsiębiorstwo otrzymuje numer na liście rankingowej.

7. Do ratingu i rankingu w każdym sektorze kwalifikują się te przedsiębiorstwa, których wyniki (kategorie sprawozdawcze) w roku rozrachunkowym, brane pod uwagę przy konstruowaniu wskaźników będących podstawą obliczenia wskaźników agregatowych pierwszego stopnia, są nie niższe niż 10% średniej wartości danej kategorii sprawozdawczej obliczonej dla wszystkich przedsiębiorstw dopuszczonych do procedury klasyfikacyjnej w danym sektorze.

8. Rating firm w ramach danego sektora zostanie przeprowadzony po uzyskaniu progowej, minimalnej liczby firm w każdym sektorze. Ranking firm w ramach danego sektora i danej klasy ratingowej zostanie przeprowadzony po uzyskaniu progowej, minimalnej liczby firm w każdej klasie ratingowej. Ustalanie wartości progowych przed zebraniem ankiet jest przedwczesne.

9. W wyniku przeprowadzenia postępowania ratingowego i rankingowego otrzymuje się uporządkowanie przedsiębiorstw, które ma charakter względny i zależy zarówno od zdefiniowanego zestawu wskaźników oceny jak i od zbioru przedsiębiorstw zakwalifikowanych do procedury klasyfikacyjnej.

10. Według zasad opisanych w punktach 5-7 zostanie przeprowadzona procedura dodatkowa, której rezultatem będzie wyłonienie „pereł eksportu”  wśród „pereł polskiej gospodarki” .

Opracowane przez:

Dr hab. Tomasz Kuszewski, prof. SGH

Prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji

Instytut Ekonometrii

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!